Regelverk

Regelverk
Flera olika regelverk (lagar och tillhörande förordningar, föreskrifter och rekommendationer) är tillämpliga när det gäller barn med överkänslighet och deras situation i förskola och skola. För många elever med astma, allergi, celiaki och intolerans är de anpassningar av miljön som förutsätts av generella regler om anpassning efter individers olika förutsättningar tillräckliga. För barn med särskilt svåra besvär kan de särskilda regler som gäller för barn med funktionsnedsättning behöva appliceras.

Skolförfattningar

Fokuserar främst på utbildning och lärande men omfattar även frågor som rör skolmiljön. De behandlar i huvudsak de pedagogiska målen i skolan, utbildningens innehåll och hur undervisning kan bedrivas. Skollagen stadgar att alla barn ska ha lika tillgång till utbildning. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov och en strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det innebär att skolan måste anpassa verksamheten för elever med överkänslighet och/eller andra funktionsnedsättningar, inkl. inomhusmiljön och skolmaten. Sådana faktorer ska vara lösta på sådant sätt att de inte motverkar de pedagogiska målen eller barnets rätt till utbildning. Skollagen innehåller också regler om att det ska finnas en elevhälsovård. Skolinspektionen har ansvar för tillsyn enligt skollagen.

Miljöbalken

Reglerar så att lokaler och utemiljö inte påverkar hälsan negativt. Den tar upp att lokaler för allmänna ändamål, exempelvis skolor och förskolor, ska brukas på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer. Kommunen har tillsynsansvar och särskild skyldighet att uppmärksamma bland annat lokaler för undervisning. Regelverket fokuserar på hur lokalerna är utformade och sköts. Vid bedömning av om risk för olägenhet för hälsan föreligger ska hänsyn tas till personer som är något känsligare än normalt. Detta inkluderar merparten av barn och ungdomar med lätta till måttliga överkänslighetsbesvär.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen stadgar att arbetsmiljön inte ska påverka hälsa och välbefinnande negativt. Arbetsmiljön ska vara god och anpassad efter den enskildes förutsättningar. Arbetsmiljön omfattar såväl den fysiska miljön, t.ex. lokaler, som den psykosociala miljön. Lagen gäller för personal, men även för bl.a. elever i grundskolan och gymnasieskolan. Däremot gäller den inte för barn vid deras vistelse i fritidshem eller förskola.

Livsmedelsförfattningar

Omfattar regler som bland annat syftar till att maten ska vara säker vilket inbegriper att den mat som serveras i förskola och skola är säker utifrån barns olika överkänslighet. Regelverket består i stor utsträckning av EG- förordningar (bindande rättsakt för medlemsländerna i EU) och kompletteras av livsmedelslagen. Faror ska förebyggas genom företagens egenkontroll över exempelvis ingredienser, tillagning för att undvika kontaminering samt genom märkning av varor. Kommunens Miljö- och hälsoskyddsnämnd har tillsyn över Livsmedelslagstiftningen.