Ansvar

Anteckning

Vad ansvarar jag för i min yrkesroll?

All personal på skolorna bör ha grundläggande kunskap om astma, allergi, celiaki och laktosintolerans. Alla bör känna till utlösande faktorer och symtom samt skolans handlingsplan vid eventuella incidenter.

För att kunna ta ditt ansvar är det viktigt att veta vilken kunskap du behöver. Det är rektorn som ansvarar för att du ska få denna kunskap. Här hittar du några exempel på vad respektive roller i skolan bör veta. Fyll i en checklistan och lämna sedan in den till din rektor så dina behov tillgodoses.

Rektor

Du har arbetsgivaransvar vilket innebär att du är ytterst ansvarig för skolans arbetsmiljö och ansvarar för att:

 • en sund inomhusmiljö upprättas i skolan.
 • skolans egenkontroll även innefattar ett allergiperspektiv.
 • skolan har säkra informationsrutiner i samband med stadieövergångar för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans.
 • all personal har grundläggande kunskaper om astma, allergi, celiaki och intolerans.
 • det på skolan finns en aktuell handlingsplan för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans.
 • det i skolbespisningen finns säkra rutiner och att regelbunden kvalitetssäkring som inkluderar specialkosten sker.
 • astma – och allergiaspekten beaktas vid planering av skolans inom- och utomhusmiljö samt vid renovering.

Att tänka på i skolan

Skolläkare och skolsköterska

Du utgör skolans medicinska expertis och ansvarar för att:

 • besitta goda kunskaper om dessa sjukdomar och dess behandling samt inhämta kunskap om elevers specifika sjukdomar från eleverna själva, deras vårdnadshavare samt vid behov från behandlande läkare/sjuksköterska.
 • besitta goda kunskaper om de miljöfaktorer i skolan som riskerar att påverka allergiska elever negativt.
 • verka aktivt för att följa upp skolsituationen och frånvaron hos elever med astma, allergi, celiaki och/eller laktosintolerans, samt vid behov samverka med behandlande läkare.
 • medverka till att övrig personal på skolan får information om dessa sjukdomar, åtgärder för att förebygga besvär, samt elevernas speciella livssituationer.
 • samverka med idrottslärare för att fånga upp elever som ej orkar medverka normalt vid ansträngning med avsikt att utesluta eller diagnostisera astma.

Lärare

Du tillbringar mycket tid med eleverna och bedömer deras resultat, därför är det viktigt att du:

 • har en fortlöpande kommunikation med skolsköterskan, eleverna och deras vårdnadshavare om elevers specifika besvär och behandling.
 • vid behov är eleven behjälplig vid medicinering i skolan, efter överenskommelse med rektorn och elevens vårdnadshavare.
 • i samråd med skolsköterska informerar övriga elever och deras vårdnadshavare om de rekommendationer som bör följas för att göra skolmiljön så bra som möjligt för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans.
 • är uppmärksam på, samt följer upp, sjukfrånvaro och inlärningssvårigheter som kan kopplas till elevens besvär.
 • beaktar individuella behov vid planering av aktiviteter i och utanför klassrummet samt rådgör med elevens vårdnadshavare inför utflykter och skolresor.

Att tänka på i undervisning

Lärare idrott och hälsa
 • har kunskap om ansträngningsutlösande astma och allergi samt dess eventuella konsekvenser i samband med idrott.
 • vägleder och stöttar elever med astma och allergi för att motverka besvär i samband med fysisk ansträngning.
 • planerar så att elever med astma och allergi kan medverka på undervisningen utifrån deras förutsättningar och att detta inte påverkar deras resultat.
 • samverkar med skolsköterska för att fånga upp elever som inte orkar medverka normalt vid ansträngning och på så sätt utesluta eller diagnostisera astma.

Att tänka på i undervisning

Lärare i hem- och konsumentkunskap
 • har kunskap om specialkost och är säker på att tillaga och servera den.
 • vet vilken elev som har vilken allergi, celiaki och intolerans.
 • har fortlöpande kontakt med skolsköterskan och vårdnadshavare till elever med allergi, celiaki och/eller laktosintolerans, med avsikt att förebygga missförstånd och skapa trygghet.
 • ser till att alla elever kan vara med på all den planerade undervisningen.
 • ser till att ingen elev känner sig utanför genom att inte kunna äta maten som tillagas.

Att tänka på i undervisning

Skolmåltidspersonal

För att eleverna ska känna sig trygga och trivas i skolmatsalen bör du:

 • ha kunskap om specialkost och vara säker på att tillaga och servera den.
 • veta vilken elev som har vilken allergi, celiaki och/eller intolerans.
 • ha fortlöpande kontakt med skolsköterskan och vårdnadshavare till elever med allergi, celiaki och/eller intolerans, med avsikt att förebygga missförstånd och skapa trygghet.
 • se till att elever med allergi, celiaki och intolerans får en från dietsynpunkt korrekt samt näringsriktig, god och säker kost.
 • verka för att även elever med allergi, celiaki och intolerans ges möjlighet till matglädje.
 • se till att specialkosten är färdig samtidigt som alla annan mat.
 • arbeta för att specialkosten liknar all annan mat.
 • kunna informera om matens innehåll på ett tydligt och säkert sätt.
 • välkomna en dialog mellan måltidspersonal och eleverna så att de känner sig trygga och säkra.

Att tänka på vid specialkost

Städledare/lokalvårdare

För att minska risken för besvär hos elever med allergi och doftöverkänslighet bör du:

 • följa skriftliga rutinerna för regelbunden vardags- och storstädning.
 • använda lämpliga oparfymerade medel och metoder vid städning ur ett astma- och allergiperspektiv.
 • inkludera rengöring av golv samt lättåtkomliga ytor på bord och stolar i vardagsstädningen.
 • vara uppmärksam på eventuella fuktskador och rapportera dessa till rektorn.
 • föra en kommunikation med lärare så att städning av klassrummen går smidigt samt att material och dylikt är undanplockat.

Att tänka på i skolans lokaler

Studie- och yrkesvägledare

För att ge en korrekt yrkesvägledning för elever med astma, allergi, celiaki och laktosintolerans bör du:

 • besitta kunskap om yrkesvägledning till elever med astma, allergi, celiaki och/eller laktosintolerans samt hålla dig uppdaterad om förändringar som kan tänkas påverka yrkesval för dessa elever.
 • ge elever en korrekt vägledning om yrkesval utifrån elevens behov. Detta bör, efter elevens och vårdnadshavarens medgivande, ske i samverkan med skolsköterskan.
 • ta hänsyn till överkänslighet som kan finnas hos elever med astma och allergi vid val av PRAO-platser

Källa: Astma- och Allergiförbundet